Skip to main content
ABETEC architecten & ingenieurs nv

ABETEC architecten & ingenieurs nv

Poldergotestraat 1
9240 Zele
België

T +32 52 33 85 00
F +32 52 33 85 33
abetec@abetec.be

BE0415.695.280

Privacyverklaring

ABETEC respecteert uw privacy

ABETEC verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht de privacy-verantwoordelijke op privacy@abetec.be.
Wij willen de gebruikers van onze diensten en website zoveel mogelijk informeren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Hieronder vindt u wat meer informatie over ons privacybeleid en leggen wij u uit welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoe lang en hoe u hier controle over heeft.


Wie wordt beschermd door dit beleid?

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze kantoren, website en wanneer u een potentiële of voormalige klant bent van ABETEC.
 

Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. ‘Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens die een natuurlijke persoon kunnen identificeren (zie meer hieronder). Het begrip ‘verwerking’ omvat onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.
 
ABETEC is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 

Wat zijn de verwerkingsdoeleinden?

ABETEC verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
 

Welke gegevens verwerken we?

We verwerken onder meer persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben en die

 • u ons zelf geeft;
 • wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze diensten;
 • wij verkrijgen door het gebruik van diensten, met inbegrip van het gebruik door eindgebruikers of;
 • we via derden hebben ontvangen.

Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en dienstverlening te optimaliseren.

Er zijn verschillende types persoonsgegevens:

Gebruikersgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: uw naam, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart, geslacht, e-mailadres, leeftijd, gezinssamenstelling en alle andere voorkeuren die u kenbaar maakt via sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden etc., met inbegrip van uw financiële gegevens en gegevens in verband met uw kredietwaardigheid;
Technische gegevens: deze hebben wij nodig om een goede werking van onze producten en diensten te kunnen realiseren.
Verkeersgegevens: deze bijzondere technische gegevens hebben we nodig om uw verkeer over elektronische communicatienetwerken af te wikkelen, zoals uw geanonimiseerd IP-adres of MAC adres;
Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie van uw SIM-kaart vaststellen. Locatiegegevens geven aan met welke zendmast uw mobiele toestel of tablet in verbinding staat;
Gegevens over uw gebruik: de gegevens die wij ontvangen wanneer u onze diensten gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder meer om u als klant correct te kunnen factureren en u een betere en gepersonaliseerde ervaring te bieden.

ABETEC verwerkt geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.
 

Wat zijn de rechtsgrond(en) van de verwerking?

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]
 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

Wanneer wij toestemming hebben gekregen;

 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en
 • Wanneer ABETEC daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits uw toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • Om uw aanvraag voor onze diensten in behandeling te nemen. Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen over onze diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze project fiches, dan hebben we uw adresgegevens nodig. Alle informatie die wij in deze fase over u ontvangen, gebruiken we alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt.
 • Om onze diensten te blijven verbeteren. Wij kunnen de gegevens over uw gebruik verwerken om ons aanbod te evalueren en te verbeteren. 
 • Om u te informeren over (nieuwe) diensten van ABETEC. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u nieuwe diensten aan te bieden waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn. U kan zich voor dit soort berichten afmelden. Hoe u dat doet, leest u verderop in dit privacybeleid.
 • Om u gepersonaliseerde advertenties / boodschappen aan te bieden. Aan de hand van uw profiel kunnen we onze advertenties / boodschappen aanpassen aan uw interesses en voorkeuren. Hoe u zich daarvoor afmeldt, leest u verder in dit privacybeleid.
 • Om eenieders veiligheid te garanderen in en rond ons kantoor kan u ook worden gefilmd door onze bewakingscamera’s. Deze beelden worden enkel opgeslagen met het oog op de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten, bezoekers en/of wijzelf het slachtoffer worden te voorkomen (wij signaleren de aanwezigheid van camera’s met pictogrammen die onze contactgegevens vermelden).
 • Om onze prestaties op te volgen. Wij kunnen uw gegevens en profiel gebruiken om onze diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over onze diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens gesprekken of tussenkomsten, onze antwoorden op vragen van klanten….
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In heel wat gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. Denk maar aan algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheidsinstanties mee te delen.
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse. Wij kunnen uw anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze producten/diensten. De gegevens die wij hierbij gebruiken zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen.

Indien u niet wenst dat uw gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden, dan kan u dit te melden aan ABETEC of via email op abetec@abetec.be.
 
Wanneer u via onze website gebruik maakt van diensten van andere partijen zoals chat, websites van derden, forums, sociale media, nieuwsgroepen en/of apps heeft ABETEC geen controle, en zijn we ook niet verantwoordelijk voor de informatie die u daarop plaatst.
 

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens.
 
Voor de beveiliging van uw gegevens hebben wij specifieke personen in dienst die op de naleving van de wetgeving en onze ethische aspiraties toezien. Wij hebben ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen. Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze werknemers. Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
 
Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
 
Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via ons netwerk verloopt (bijvoorbeeld: vaste en mobiele telefoongesprekken, e-mails en sms-berichten) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat ABETEC en haar medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.
 
Onze websites of sociale media vermelden soms links naar websites van derden (externe websites, andere sociale media, partner websites, organisatoren van events die we sponsoren, etc.) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.
 
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

 • Aan onze rechtsopvolgers. Wij geven uw persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid.
 • Dit nodig is voor onze dienstverlening. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Denk bijvoorbeeld aan de opslag van elektronische facturen. De doorgifte van uw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij ABETEC zelf. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
 • Er een wettelijke verplichting is. Er een gerechtvaardigd belang is voor ABETEC of de betrokken derde. Dit gebeurt enkel mits uw belang of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.
 • U ons daar toelating voor geeft. Indien ABETEC op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.
In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

Indien wij uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden willen verzamelen, dan zullen wij u daar steeds over informeren, en waar wettelijk vereist uw toestemming vragen, in de communicatie die we daaromtrent verspreiden.


Wat met de bewaarperiode?

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
 

Wat zijn uw rechten en hoe kan u die uitoefenen?

Recht op toegang

U heeft steeds recht op (gratis) toegang tot de gegevens die wij over u hebben. U kan ons vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Waarvoor wij die verwerken;
 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens; en
 • Welke logica wij gebruiken als wij bepaalde persoonsgegevens automatisch verwerken.

U kan dit recht uitoefenen via onderstaande procedure, die wij op basis van de juridische terminologie “Subject Access Request” of “SAR” noemen.
U moet daartoe een e-mail sturen naar naar privacy@abetec.be.
 
Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, moet u een bewijs van uw identiteit (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart) toevoegen aan uw aanvraag. ABETEC heeft 45 dagen om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer ABETEC uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.
Indien u enige reden hebt om aan te nemen dat ABETEC uw aanvraag niet correct behandeld heeft, gelieve dit dan eerst op te nemen met de algemeen directeur van ABETEC via rvandamme@abetec.be zodat wij samen met u de zaak kunnen bekijken.
Indien ABETEC nv niet reageert op uw aanvraag, deze weigert of indien het antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen, heeft u het recht een klacht neer te leggen bij de Privacycommissie, via commission@privacycommission.be .
 

Recht op verbetering en verwijdering

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan u ons contacteren via privacy@abetec.be.
 
Wij zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat wij u soms, afhankelijk van uw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Wij kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens gedurende bepaalde termijnen te bewaren.
 

Recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens voor directe marketing

U heeft altijd het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met ABETEC zelf ( abetec@abetec.be ), of u kunt:
Voor commerciële telefoontjes: uzelf inschrijven op de Bel-me-niet-meer-lijst (www.bel-me-niet-meer.be).
Voor commerciële brieven: uzelf inschrijven op de Robinson-lijst (www.robinsonlist.be).
Voor commerciële sms’jes: door te reageren met “STOP” op het nummer dat u de sms stuurde;
Voor commerciële e-mails: via de uitschrijfmogelijkheid in de bewuste e-mail. Om e-mailcampagnes efficiënter te maken, gebruiken we software om te meten of onze e-mails werden geopend en op welke links werd geklikt;
Voor nieuwsbrieven en e-facturatie: via abetec@abetec.be
 
Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht.
 
ABETEC draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Soms kan de termijn lang zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 10 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract, of voor 10 jaar, in het kader van onze schadegarantie. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.
 
Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd.

 

Hoe zit het met onze website, cookies en mobiele apps?

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van onze website, hanteren wij ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Website

U kunt onze website bezoeken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Met uw toestemming (voor zover nodig) kunnen wij u als bezoeker van onze website informeren over een gepersonaliseerd aanbod van diensten. Sommige onderdelen of functies zijn voorbehouden aan bezoekers met een account. Wij identificeren dan uw geanonimiseerd IP-adres en koppelen die aan uw klantengegevens.

Om de dienstverlening te optimaliseren kunnen wij uw klantengegevens verder aanvullen met de data die we afleiden uit de cookies ten gevolge van uw gebruik van onze website.
 
Dit cookiebeleid is van toepassing op alle diensten van ABETEC die verband houden met dit beleid of die bij verwijzing hierin zijn opgenomen.

Cookies

Wat zijn cookies?
Wij maken gebruik van cookies wanneer u onze e-mails opent en/of wanneer u onze website bezoekt of app gebruikt. Cookies zijn stukjes informatie die op uw eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die het gebruiksgemak van onze website en app optimaliseren. Zo kunt u bijvoorbeeld als bezoeker van onze website worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij onze website of app beter afstemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.
 
Cookies kunnen zowel door ABETEC als andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden op onze website toelaten cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.
 
Welke soorten cookies gebruiken we?
Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de website, toegang tot persoonsgegevens, ...

Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden, de inhoud van uw winkelwagentje, eerder gemaakte selecties en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

Analytische cookies: zorgen ervoor dat we onze website kunnen analyseren. Hierdoor weten wij hoeveel bezoekers er op onze site komen, hoe lang ze zijn gebleven, waar ze op hebben geklikt, welke onderdelen populair zijn, enz. Ook kunnen we zien welke webpagina’s niet goed worden bezocht en tegen welke problemen bezoekers aanlopen. Zo kunnen we onze website continu verbeteren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics en Google Tag Manager,  De gegenereerde informatie over uw gebruiksgedrag op onze website wordt anoniem verzameld (door de laatste 8 karakters van uw IP adres te verwijderen) en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze geanonimiseerde gegevens worden vervolgens door Google namens ons geanalyseerd en als geaggregeerde gegevens aan ons teruggestuurd. Google koppelt uw geanonimiseerd IP-adres niet aan andere door hen geregistreerde gegevens.

Performante cookies: verzamelen gegevens van bezoekers om de website te verbeteren. Bijvoorbeeld: bezoekers tellen, populaire webpagina’s oplijsten, etc.

Advertentiecookies: passen de advertenties aan op basis van uw surfgedrag, demografische en gebruikersgegevens.

Remarketing cookies: onze website maakt gebruik van remarketing cookies om u gedurende een bepaalde periode (tot 90 dagen) gepersonaliseerde en/of op basis van interesse gebaseerde advertenties te vertonen. Voor meer informatie over deze cookies; Google Remarketing (Adwords / Dynamic Remarketing), Linkedin en Facebook

Profileringscookies: cookies die bijdragen tot het vormen van gerichte boodschappen op onze website.
 
Met “cookies” worden ook soortgelijke technologieën bedoeld, zoals flash cookies, device fingerprinting, html5-local storage en javascripts.

Beheer van cookies
Indien u dit verkiest, kunt u onze cookies afwijzen bij uw eerste bezoek. Verder kan u op elk moment via de instellingen van uw browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van uw computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen manier van het beheren van cookies. De informatie kan u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de website van ABETEC en andere websites niet goed meer werken.

Andere technologische middelen

Om het succes van onze reclamecampagnes te meten en te verbeteren, tellen technologieën zoals web beacons en action tags het aantal bezoekers op onze website en/of app naar aanleiding van een reclame op de site van derden. Bepaalde pagina’s op onze website werken ook met pixel tags. Deze pixels zien onder andere welke diensten u op onze website bekijkt. Op basis van die informatie kunnen wij u vervolgens relevante advertenties tonen op bijvoorbeeld Facebook en Google.

Mobiele app

Als u van deze diensten gebruik maakt, dan kan het ook noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Die gegevens worden steeds verwerkt conform de bepalingen van dit Privacybeleid.

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Cookies kunnen worden gebruikt voor om u te herkennen wanneer u ABETEC bezoekt, uw voorkeuren te onthouden en u een gepersonaliseerde ervaring te bieden die aansluit bij uw instellingen.
 
Cookies maken uw interacties met ABETEC ook sneller en veiliger. Ook kunnen we u dankzij cookies reclame tonen, zowel op als buiten de ABETEC-website, en u aangepaste functies bieden via plug-ins van ABETEC nv, zoals onze knop Delen.

Gebruikscategorieën Omschrijving
Verificatie Als u zich hebt aangemeld bij ABETEC, kunnen we u dankzij cookies de juiste gegevens laten zien en uw ervaring personaliseren.
 
Beveiliging
 
We gebruiken cookies om onze beveiligingsfuncties mogelijk te maken en te ondersteunen. Ook kunnen we hiermee schadelijke activiteiten en schendingen van onze gebruikersovereenkomst detecteren.
 
Voorkeuren, functies en services. Cookies kunnen ons laten weten aan welke taal u de voorkeur geeft en wat uw communicatievoorkeuren zijn. Ook kunt u met cookies eenvoudiger formulieren op ABETEC invullen. Ze bieden u ook functies, inzichten en aangepaste content in combinatie met onze plug-ins.
 
Reclame We kunnen cookies gebruiken om u relevante advertenties te tonen, zowel op als buiten de ABETEC-website. We kunnen een cookie ook gebruiken om te bepalen of iemand die een advertentie op Google of andere websites heeft gezien, later de website van ABETEC heeft bezocht en daar actie heeft ondernomen. We kunnen ook samenwerken met een partner om u een advertentie te tonen, op of buiten ABETEC, bijvoorbeeld nadat u de website of toepassing van ABETEC hebt gebruikt.
Prestaties, analyse en onderzoek Met cookies kunnen we bepalen hoe goed onze website en plug-ins presteren op verschillende locaties. Wij gebruiken cookies ook om producten, functies en services te begrijpen, te verbeteren, en te onderzoeken, ook wanneer u ABETEC opent vanaf andere websites, toepassingen of apparaten, zoals uw computer op het werk of uw mobiele telefoon.
 

 

Hoe kan ik ABETEC contacteren?

Indien u onze klantendienst wilt bereiken om uw privacy instellingen aan te passen, dan kan dat onder andere via abetec@abetec.be .
Voor meer informatie over ons privacybeleid of voor klachten in verband met uw privacy, inclusief het uitoefenen van uw recht op toegang kan u contact opnemen met het Privacy Office van ABETEC via privacy@abetec.be.

 

Functionele cookies

Dit type cookies capteert geen persoonlijke gegevens van de bezoekers en is vanuit een technologisch standpunt vereist om de website correct te laten functioneren. De dit type cookie staat standaard geselecteerd als ‘ja’ en bezoekers kunnen dit type cookies niet afzetten. Dit type cookie wordt automatisch verwijderd van zodra de bezoeker zijn browser sluit. Maar ook onthouden sommigen van dit type cookies de specifieke voorkeuren van bezoekers en hun selecties. Een voorbeeld hiervan zijn de door de bezoeker bepaalde cookie instellingen, dewelke met behulp van een cookie opgeslagen zullen worden indien de bezoeker deze accepteert zodat hij de volgende keer dat hij de website bezoekt de cookie melding niet opnieuw dient te doorlopen. Dit type cookies vervalt in de regelmaat na een bepaalde periode (weken of maanden).

abetec_session Cookie wordt ingesteld door ABETEC architecten & ingenieurs nv om uw browsersessie op te slaan. Doel: identificeren van de browsersessie
cookiewarning Cookie wordt ingesteld door ABETEC architecten & ingenieurs nv om uw cookie-voorkeur op te slaan. Doel: aansturen van de cookie-popup

Voorkeuren en selecties

Dit type cookies onthoudt de specifieke voorkeuren van bezoekers en hun selecties. Een voorbeeld hiervan zijn de door de bezoeker bepaalde cookie instellingen, dewelke met behulp van een cookie opgeslagen zullen worden indien de bezoeker deze accepteert zodat hij de volgende keer dat hij de website bezoekt de cookie melding niet opnieuw dient te doorlopen. Dit type cookies vervalt in de regelmaat na een bepaalde periode (weken of maanden).

langcdcplang Cookie wordt ingesteld door ABETEC architecten & ingenieurs nv om uw taal-voorkeur op te slaan. Doel: aansturen van de taal waarin de website wordt weergegeven.

Prestaties, Analyses en onderzoek

Dit type cookies stuurt het gebruik van derde partij analyse scripts aan zoals Google Analytics. Indien de bezoeker opteert om dit type cookies niet te hanteren, zullen deze scripts niet geactiveerd worden tijdens de bezoeker zijn verblijf op de website. Deze cookies kunnen afhankelijk van de partij waarvoor ze geplaatst worden tot verschillende jaren op het platform van de bezoeker aanwezig blijven.

_gat_gtag_UA_46695754_1 Cookie wordt ingesteld door Google Analytics om een uniek gebruikers-ID op te slaan. Doel: statistieken
_ga Cookie wordt ingesteld door Google Analytics om gebruikers te onderscheiden Doel: statistieken (anoniem)
_gid Cookie wordt ingesteld door Google Analytics om pageviews te tellen en te volgen. Doel: statistieken (anoniem)

Wijzig uw keuze voor de cookies hier

Bent u van gedacht veranderd over je cookie-voorkeur? Dan kan u hieronder deze voorkeur opnieuw instellen.

Uw kan uw cookie-voorkeur hier opnieuw instellen.